Domarutbildning

Domarutbildningens steg för att utbildas till shetlandsponnydomare

1. Aspiranten ska ha genomgått en exteriörkurs och blivit rekommenderad av den ansvarige domaren för kursen.

2. Aspiranten ska först fungera som domarsekreterare 10 gånger på utställning eller premiering innan hon/han kan delta som domaraspirant. Vid dessa tillfällen ska domarsekreterare föra protokoll ”full dag” eller minst 30 stycken Shetlandsponnyer per utställningstillfälle. Sekreterarkort finns att beställa hos SSS utbildningsansvariga, vilket fylls i varje gång man skrivit.

3. Aspiranten skall inkomma till någon av SSS utbildningsansvariga med önskemål om 3 domare som tänkbara mentorer. Utbildningsansvariga kontaktar de föreslagna domarna för kontroll om de kan ställa upp som mentorer till aspiranten.

4. Aspiranten ordnar själv lämplig aspirantplats genom att kontakta utställningsansvarig för den aktuella utställningen. I tidningen Shetlandsponnyn nummer 1, under propositionerna kan du se vilka utställningar som anordnas av SSS eller dess regionalföreningar.

5. Aspiranten ska gå med minst 5 olika domare under utbildningen. Domaren skickar uppgifter om aspiranten till mentorn på av aspiranten medtaget formulär med frankerat kuvert. Domaraspiranten bör löpande, minst årligen, ta kontakt med sin mentor för att diskutera den feedback som framkommit från de domare som aspiranten gått med. SSS aspirantkort för aspiranter finns att beställa hos SSS utbildningsansvariga. Detta fylls i av aspiranten och skrivs under av utställningsansvarig för den aktuella platsen.

6. Aspiranten ska få tillfälle att i högtalaren läsa upp domarens kritik på olika ponnyer.

7. Efter 3-5 år och minst 15 utställningar (högst 5 utställningar per år, minst 30 shetlandsponnyer per tillfälle) som domaraspirant kontaktar aspiranten sin mentor för att avlägga slutprov för mentorn, förslagsvis genom att självständigt bedöma 2-3 av mentorns klasser. Mentorn tar hand om aspirantens protokoll för att ”rätta” efter utställningen.

8. Efter slutprovet avgör mentorn om den kan eller inte kan rekommendera till SSS styrelse att aspiranten är redo att avlägga prov hos domarutbildningsnämnden.

9. Slutligen avlägger aspiranten ett prov hos domarutbildningsnämnden på rekommendation av SSS styrelse.

10. Alla eventuella kostnader under aspiranttiden, så som t.ex. resor, står aspiranten själv för.

Undantag för domaraspiranter som är domare för annan ras:
Följande punkter enligt ovan behöver ej genomföras: 2, 5, 6 och 7.
Dock skall aspiranten medverka som aspirant vid minst 3 utställningar och minst 2 olika domare. Därefter utarbetas en personlig utbildningsplan av SSS styrelse i samråd med aspiranten och dess mentor.