Valberedningens förslag 2021/2022

Valberedningen har nu presenterat sitt förslag till ny styrelse för 2021/2022, samt övriga förtroendeposter.

Valberedningens förslag kan även laddas ner här.

Valberedningens förslag till styrelse 2021/2022

Förtroendevalda 2020/2021:Står till förfogandeValberedningens förslag för 2021/2022:
Ordförande – vald på 1år:  
Linnea OrnsteinJaLinnea Ornstein – till 2022
   
Ledamöter (6 st):  
Kjell Orrmyr – vald till 2021JaKjell Orrmyr – till 2023
Catarina Reeves – vald till 2021NejCharlotte Avebäck – till 2023
Linnea Dahlberg – vald till 2021NejLotta Hedborg – till 2023
Angelica Lauth – vald till 2022JaAngelica Lauth – vald till 2022
Sanna Soleskog – vald till 2022JaSanna Soleskog – vald till 2022
Hanna Dahlström – vald till 2022JaHanna Dahlström – vald till 2022
   
Suppelanter (5 st):  
Anna Lundin – vald till 2021JaAnna Lundin – till 2023
Charlotte Avebäck – vald till 2021JaSusanne Leijonhufvud – till 2023
Katarina Möller – vald till 2021JaKatarina Möller – till 2023
Petra Jakobsson – vald till 2022JaPetra Jakobsson – vald till 2022
Emma Kjellman – vald till 2022JaEmma Kjellman – vald till 2022
   
Revisorer:  
Anna Manberger
Pers. suppl: Ann-Marie Björkmarker
Ja
Ja
Anna Manberger – till 2022
Pers.suppl: Ann-Marie Björkmarker – till 2022
Elisabeth Gustavsson
Pers. suppl: Madelene Jansson
Ja
Ja
Elisabeth Gustavsson – till 2022
Pers. suppl: Madelene Jansson – till 2022
   
Valberedning (3+1 st):  
Johanna Norén Jonasson (smk)  
Eva Aronsson (ord)  
Carina Wingård (ord)  
Hans-Ola Joelsson (suppl)  
   
  Förslag till årsmötesfunktionärer 2021:
  Magnus Archenholtz (ordf)
  Anneli Linderholt (sekr)

Presentation av de nya som föreslås till styrelsen 2021 (bifogat)

Lotta Hedborg (ordinarie)
Susanne Leijonhufvud (suppleant)

Övriga kandidater finns presenterade i förra årets förslag.

Valberedningens arbete

Deltagande i valberedningens arbete har varit sammankallande Johanna Norén Jonasson, ordinarie Eva Aronsson och Carina Wingård samt suppleant Hans-Ola Joelsson.

Valberedningen valdes av årsmötet i oktober 2020 och har sedan dess satt sig in i styrelsens arbete och har inhämtat information kring hur arbetet fortlöpt. Detta har genomförts genom deltagande på styrelsemöte, läsning av styrelseprotokoll samt följa det informationsflöde som ges gentemot medlemmarna i tidning, hemsida samt sociala medier.

Arbetet har även inneburit att inhämta information om hur revisorerna utvärderat styrelsens arbete kring föreningens tillika avelsorganisationens räkenskaper.

Under de senaste månaderna har det även Inhämtats skriftlig eller muntlig berättelse från varje styrelserepresentant hur arbetet i styrelsen är/går/upplevs, hur de själva bidrar, vad som fungerar väl/fungerar mindre bra och vad för funktion/kunskap/kompetens som eventuellt saknas. Detta underlag har tagits fram för att valberedningens arbete skall bli så optimalt som möjligt och att eventuellt nya förslag på styrelserepresentanter skall komplettera styrelsen.

Valberedningens ambition

Styrelsens arbete har visat sig vara ambitiöst, gediget och omfattande. Valberedningen sätter stor vikt vid den transparens samt professionalitet som föreligger gentemot medlemmar och andra aktörer som SSS bemöter. Med denna utgångspunkt har valberedningen haft ambitionen att bibehålla det fundament som påbörjats med att bygga upp stabilitet i styrelsearbetet. Ambitionen har varit att välja rätt person till rätt plats vilket inneburit att det övervägts om det skall finnas representationer från samtliga regionalföreningar. Övervägandet har gjorts att det inte är den viktigaste delen i valet utan att stabilitet byggs utifrån kompetens och professionalitet, vilket inneburit att i första hand finna rätt kompetens som efterfrågas oavsett regionaltillhörighet. Detta grundas även i att den som sitter i SSS styrelse gör det i egenskap av egen person och inte som representant för en regionalförening. Därmed inte sagt att valberedningen anser att SSS inte skall se till att regional är informerade i de frågor som angår dem.

En annan viktig del i vårt arbete har varit att lägga vikt vid att personer som väljs i styrelsen förstår uppdraget med att vara förtroendevald. Där har det tydliggjorts till tillfrågade att vi kräver professionalitet och att en förtroendevald alltid i alla lägen är ett ansikte utåt för SSS oavsett om de är i sitt eget namn, samt att representera styrelsen måste innebära att man bidrar i arbetet. Att sitta i en styrelse kan inte endast bli ett lärandetillfälle vid deltagande i exempelvis möten. Slutligen har vårt arbete inneburit att finna personer med rätt kunskap och erfarenhet samt att de besitter en drivkraft att just kunna bidra i arbetet.

Valberedningens rekommendationer till kommande styrelse:

  • Fortsätt med transparens inför medlemmarna, men låt det även synas i tidningen så att era beslut blir synliga och det gedigna arbete ni gör även syns i det tryckta formatet.
  • Fortsätt uppdatera revisorer och valberedning fortlöpande med ekonomi och styrelseprotokoll.
  • Fortsätt använd sakkunniga än mer frekvent och adjungera dem vid olika frågor/ärenden. Framförallt i stora frågor som rör att värna om rasen och aveln.
  • Överväg en ungdomssektion för att främja framtiden samt ge möjlighet till att lära och växa i vad det kan innebära att arbeta i en styrelse.
  • Överväg vem/vilka som kan vara lämpliga som remissinstans. Använd även den enskilde medlemmen i de ärenden som kan väntas beröra många, alternativt använd regionalföreningen vilken i sin tur kan samla in vad medlemmen anser i frågan.

2021-04-08 SSS Valberedning
Johanna Norén Jonasson (sammankallande)
Eva Aronsson
Carina Wingård