Information från styrelsen, propp avelsvärdering m.m.

Här hittar du information från styrelsen 16 juli, samt annan viktig information.

Dixie Chick & Vildängens Golden Countess. Foto: Frida Erixon
Dixie Chick & Vildängens Golden Countess. Foto: Frida Erixon

Proposition avelsvärdering av hingstar hösten 2020
Anmälningsblankett avelsvärdering av hingstar 
Information från styrelsen (enligt nedan) i pdf-format
Svar på frågor från Shetland Östs styrelse

Information från styrelsen 16 juli 2020

Styrelsen hade i måndags den 13 juli sitt senaste styrelsemöte. Nedan vill styrelsen informera om några av de saker som diskuterats men också bemöta en del av de frågor som uppkommit angående avelsvärderingen och avelsvärderingsnämnden.

Om du har några frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Angående avelsvärderingen och avelsvärderingsnämnden
Styrelsen har fått ta emot både kritik och beröm för valet att tillsätta en ny (gammal) nämnd i stället för att använda oss av den nämnd som var utsedd förra hösten. Vi vill börja med att beklaga att styrelsen inte kontaktade den svenska rasrepresentanten från förra hösten. Den information som styrelsen fått var att denne hade avträtt sig uppdraget, vilket visade sig vara en missuppfattning. Vi vill be om ursäkt att vi inte själva undersökte frågan vilket vi naturligtvis borde ha gjort. Det har från styrelsens sida inte funnits någon avsikt att ringakta någon av de som suttit i nämnden i höstas. Tvärtom har styrelsen stor respekt för dessa domare och uppskattar också att de ställde upp för föreningen trots den turbulens som rådde under förra året.

I höst är vi i ett nytt, på annat sätt utmanande läge. Vi är mitt uppe i en pandemi där många av oss varit isolerade i mer än 5 månader. Det vore oerhört oansvarigt av styrelsen att i det läget planera in att om bara ett par månader ta hit tre olika domare från andra länder plus svenska representanter och placera ihop dem på liten yta. Dessutom finns det en risk att dessa skulle behöva sitta i karantän vid hemfärd, om de ens hade fått komma in i landet. I slutändan hade vi stått inför den högst reella risken att behöva ställa in ytterligare en avelsvärdering i oktober, precis som den i april, därför att nämnden helt enkelt inte skulle kunna ta sig hit och vi då inte hade haft någon alternativ nämnd att tillgå. De utländska domarna har fått information om styrelsens överväganden och beslut, vilket har mötts av förståelse.

Styrelsen önskar att vi hade kunnat börja i ”rätt” ände, med en medlemsundersökning, utvärdering av tidigare avelsvärderingar, att göra en plan och SEN tillfråga en nämnd baserat på det. Tyvärr har den möjligheten inte funnits. Normalt är planeringen för avelsvärderingen långt kommen i slutet av juni och anmälningstiden skulle snart vara ute. Den interimistiska styrelsen tillsattes den 28 juni och stod då helt på bar backe utan att något var planerat (förutom att en anläggning var bokad, vilket vi fick veta först senare). Om vi alls skulle kunna genomföra en avelsvärdering i höst så var vi tvungna att agera snabbt och tillfråga en nämnd som sedan tidigare vet att de arbetar väl ihop, som var beredd att ta på sig uppdraget under de förutsättningar som råder, för att styrelsen sedan skulle kunna komma ut med en proposition och genomföra avelsvärderingen. Vi är tacksamma att den gamla nämnden var beredda att komma tillbaka och ställa upp för föreningen trots att vi redan var sent ute.

Vi vädjar till våra medlemmar att se bortom sig själva. Den här gången är några jättenöjda, andra är inte alls nöjda. Så kommer det alltid att vara. Nästa gång är det någon annan som är nöjd och andra missnöjda. Som vi tidigare sagt har styrelsen för avsikt att göra en omfattande och ordentlig utvärdering av avelsvärderingen och låta medlemmarna komma in med sina synpunkter på hur avelsvärderingen ska genomföras och hur nämnden ska vara sammansatt i framtiden. Vi hoppas verkligen att medlemmarna också tar den chansen och att vi får höra från ett brett spektrum av medlemmar så att undersökningen verkligen blir representativ. Fram till dess måste vi genomföra höstens avelsvärdering på ett bra sätt, trots de förutsättningar vi står inför med restriktioner och smittorisker. Styrelsen har inget annat än goda intentioner och hoppas verkligen att ni som medlemmar också är beredda att lägga personliga preferenser åt sidan och att vi tillsammans ser till att vi ska kunna ha en väl genomförd och smittsäker avelsvärdering i höst.

Vad jobbar styrelsen med nu?
Styrelsen har nu påbörjat arbetet med flera lite mer långsiktiga frågor och strategier kring hur vi arbetar effektivt över tid samt hur vi utvecklar föreningen. Än så länge har vi satt ihop arbetsgrupper kring följande frågor:

  • Strategi för sociala medier
  • Medlemsstrategi – utveckling av medlemskapet, nya medlemmar, m.m.
  • Reglementen
  • Stadgerevidering
  • Handlingsplan för Skeletal Atavism (påbörjad av tidigare styrelse, ska presenteras vid årsmötet)
  • Avelsvärderingsplan
  • Riktlinjer för representation och utlägg

Framöver kommer vi även börja titta på hur vi kan utveckla medlemstidningen, ytterligare digitalisering, liksom hur vi jobbar med kontinuitet och förnyelse i föreningen.

Skulle du som medlem vara intresserad av att vara med i någon av dessa arbetsgrupper eller komma med förslag är du varmt välkommen att höra av dig eftersom vi gärna ser att medlemmar utanför styrelsen aktivt deltar på olika sätt. Hör av dig till styrelsen på info@shetlandsponny.se och berätta om ditt intresse eller dina idéer!

Nya utställningar i kalendern – Shetland Öst
Shetland Öst har gjort justeringar i sin utställningskalender för att ge plats åt avelsvärderingen, samt att två utställningar genomförs som drive in.

Propositionerna finns redan på hemsidan, men vi vill ändå uppmärksamma er om dessa datum:
6 september – Drive In-utställning i Smedstorp, Nyköping – Domare: Annika Strindgård
24 oktober – Drive in-utställning i Bullersta, Nyköping – Domare: Madeleine Beckman
21 november – Utställning i Stjärnhov – Domare: Viveka Karlestrand

Manusstopp till medlemstidningen Shetlandsponnyn
Glöm inte att skicka in material till vår fina medlemstidning! Det är medlemmarna som ser till att vi får en intressant och bra tidning och vi vill alltid ha bidrag. Kanske har du fina bilder, eller en artikel du vill skriva? Material skickas till redaktören Åsa Petersson på asa_petersson@hotmail.com senast den 1 augusti 2020 om det ska komma med i nr 3‑2020.

Utvärdering av det extra medlemsmötet
Efter det extra medlemsmötet 28 juni har styrelsen bjudit in de som var anmälda dit till att utvärdera mötet. Av utvärderingen kan man dra slutsatsen att en mycket stor andel av deltagarna var nöjda med att ha mötet digitalt och att det gav fler medlemmar möjligheten att delta. För de allra flesta har mötesplattformarna fungerat bra. En mer utförlig redovisning kommer i nästa nummer av Shetlandsponnyn.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte på kvällen måndagen den 20 juli. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast lördagen den 18 juli (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Vänliga hälsningar,
SSS interimsstyrelse