Information från styrelsen 18 december

Nu är det snart slut på året och styrelsen jobbar hårt för att hinna klart med så mycket som möjligt av det som ska gälla inför nästa år.

Styrelsen har haft möten den 25 november och den 10 december. Om du har frågor eller förslag till styrelsen är du alltid välkommen att maila styrelsen på info@shetlandsponny.se eller kontakta någon av styrelsemedlemmarna per telefon.

Det här informationsbrevet innehåller mycket information och många nyheter! Läs därför informationen noggrant.

Är du medlem? Skicka in din e-post till medlemsregistret!
Hittills har SSS enda ordentliga kontaktvägar till medlemmarna varit via brev och medlemstidningen. Ibland finns det dock situationer när det är svårt att vänta tills nästa nummer av medlemstidningen kommer ut för att skicka information till medlemmarna och det är inte ekonomiskt försvarbart att göra särskilda utskick varje gång vi behöver få ut information. Samtidigt är det inte alla medlemmar som löpande är inne på vår hemsida eller sociala medier och läser och därmed riskerar att missa aktiviteter eller viktig information.

Av den anledningen vill vi gärna att du som medlem skickar in din e-postadress till medlemsregistret så att vi snabbt kan göra e-postutskick när det behövs. Ett sånt tillfälle kan vara inför en framtida frågestund eller för att du som medlem ska hinna få information om en kommande föreläsning. Du kan skicka in din e-postadress till medlem@shetlandsponny.se eller via det här formuläret: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/medlem/bli-medlem/skicka-in-din-e-postadress-till-medlemsregistret/

Avelsvärdering våren 2021
Vårens avelsvärdering blir den 10 april i Huskvarna. Höstens avelsvärdering är den 4 och 5 september i Älmhult respektive Hallstahammar. Avelsvärderingsnämnden för 2021 ser ut så här:

Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Internationell rasledamot
Suppleant
Suppleant

Alf Johansson
Håkan Erlandsson
Ulricha Nordmark
Libertus Alderkamp (NL)
Helena Kättström
Viveka Karlestrand

(Veterinär och bruksprovsdomare meddelas senare.)

Enligt den avelsvärderingsplan som röstades igenom vid årsmötet är tanken att ordföranden framöver ska vara en premieringsförrättare. Styrelsen har dock bedömt att vi behöver låta de premieringsförrättare vi har få komma in i arbetet på ett rimligt sätt med bra förutsättningar så att de sedan kan axla ordföranderollen på ett bra sätt. Med anledning av detta är Alf Johansson utsedd till ordförande för avelsvärderingen 2021, med ansvar för att också lära upp Håkan Erlandsson som kommer att vara ordförande redan under höstens avelsvärdering när Alf tyvärr har förhinder. Alf har varit vice ordförande i nämnden under ett flertal år och styrelsen bedömer att detta är den lämpligaste lösningen för att få kontinuitet och göra en bra övergång när nämnden ändå redan genomgår förändringar.

Till internationell rasledamot har vi tillfrågat Libertus Alderkamp som är en uppskattad domare i Holland och kanske framför allt också är ordförande i den holländska avelsvärderingsnämnden för hingstar. Han har sedan tidigare erfarenhet av att bedöma hästar i Sverige enligt vårt poängsystem. Vi tror att det kan bli ett bra tillskott till nämnden och att det ska erbjuda bra perspektiv. Vi vill dock också vara tydliga med att det internationella inslaget självklart förutsätter att pandemiläget tillåter resor i april.

Avtackning av en nestor
Som ni kan läsa ovan är Morgan Johnsson inte längre en del av avelsvärderingsnämnden. Morgan har själv beslutat att det är dags för honom att lämna stafettpinnen vidare efter 34 år i nämnden, varav många av de åren som ordförande. Från styrelsens sida vill vi betona hur tacksamma vi är för alla de år som Morgan vigt åt att stå längst fram vid avelsvärderingen av shetlandsponnyhingstar och all den kunskap och erfarenhet han har delat med sig av till föreningen. Även om Morgan fortfarande står till förfogande som domare vid utställningar och utbildningsuppdrag så vill vi se till att han får ett ordentligt tack. Vi kommer därför i samband med riksutställningen den 7 augusti 2021 att ha en avtackning av honom. Hur formerna för avtackningen kommer se ut återkommer vi om. Vid riksutställningen är Morgan också adjungerad till avelsvärderingsnämnden enbart för detta tillfälle för att genomföra generalmönstringen tillsammans med Ulricha Nordmark (se vidare nedan).

Generalmönstring 2021
Inför avelsvärderingen hösten 2020 beslutade SSS interimsstyrelse att skjuta på generalmönstringen för 2020 ett år p.g.a. de speciella omständigheterna med Covid-19 och den inställda avelsvärderingen våren 2020. Som konsekvens är det ca 80 hingstar som ska visas för generalmönstring 2021.

Generalmönstring i samband med två utställningar
För att underlätta för hingstägarna och för genomförandet av generalmönstringen har styrelsen valt att ge tillfälle att visa för generalmönstring i samband med två utställningar sommaren 2021, utöver de två ordinarie avelsvärderingstillfällena på hösten 2021. Det innebär att det finns 4 tillfällen att visa och hingstägaren väljer själv vilket tillfälle hingsten anmäls till. Detta gäller samtliga hingstar som skulle ha visats 2020 (RS-hingstar födda 2006 och 2011) samt även de hingstar som var planerade att visas 2021 (RS-hingstar födda 2007 och 2012). Hingstar som är stadigvarande uppställda norr om Gävleborgs eller Dalarnas län kan som tidigare ansöka om dispens för att visas vid sommarpremiering.

Generalmönstring av hingstar 2021 får således även göras i samband med SSS riksutställning den 7 augusti 2021 samt vid Shetland Västs utställning i Tranemo den 28 augusti 2021. Platsen för riksutställningen är inte klar ännu, men styrelsen har tanken att den kommer vara någonstans i området runt Mälaren. Här följer en närmare beskrivning av hur generalmönstringen kommer gå till i samband med riksutställningen och utställningen i Tranemo. Vid ordinarie avelsvärdering kommer generalmönstringen att genomföras som tidigare.

Genomförande av generalmönstring vid utställningarna
förmiddagen kommer generalmönstringshingstarna att veterinärbesiktigas och ID-kontrolleras. Varje hingst kommer få en tid då han ska vara på plats. Vid generalmönstringen 2021 kommer SSS även genomföra en frivillig mätning av samtliga hingstar för att få statistiskt underlag avseende hur mankhöjden förändrats jämfört med godkännandetillfället. Mätningen är helt inofficiell, men för att få ett bra underlag uppskattar vi om alla hingstar mäts vid generalmönstringen.

Direkt efter lunch visas generalmönstringshingstarna. Hingstarna delas upp och visas tillsammans med sin årgång, precis om vid en vanlig generalmönstring. Bedömningen är i första hand avsedd för generalmönstringen men hingstägaren kan välja att använda bedömningen även i den ordinarie utställningen. Detta ingår i avgiften, men det ska anmälas på förhand. Vinnaren i generalmönstringsklassen går då vidare till championat, om hingstägaren valt att hingsten även ska delta i utställningen.

Direkt efter generalmönstringshingstarna visas övriga hingstar som är anmälda till riksutställningen, uppdelade enligt ordinarie proposition. Samtliga hingstar bedöms av båda domarna tillsammans, även de som inte visas för generalmönstring.

Avgift
Avgiften är densamma som vid ordinarie generalmönstring, d.v.s. 500 kr. I samband med generalmönstringen avelsvärderas generalmönstringshingstarna, där bedömningen görs av avelsvärderingsnämnden som helhet.

Anmälan
Anmälan för GM-hingstar görs till SSS kansli på särskild blankett som skickas ut tillsammans med kallelsen till GM. Var noga med att ange om du vill att hingstens resultat även ska gälla för riksutställningen.

Domare vid generalmönstringen
Vid ordinarie avelsvärdering bedöms generalmönstringshingstarna av hela avelsvärderingsnämnden gemensamt.

Vid generalmönstring i samband med utställningen i Tranemo den 28 augusti 2021 bedöms hingstarna av Alf Johansson, ordförande i avelsvärderingsnämnden, och Håkan Erlandsson, vice ordförande i avelsvärderingsnämnden, plus veterinär som meddelas senare.

Vid generalmönstring i samband med riksutställningen den 7 augusti 2021 bedöms hingstarna av Ulricha Nordmark, ledamot i avelsvärderingsnämnden, och Morgan Johnsson, adjungerad ledamot i avelsvärderingsnämnden enbart för detta specifika tillfälle, plus veterinär som meddelas senare. I samband med riksutställningen kommer också en avtackning av Morgan Johnsson att ske.

Att generalmönstringen utförs av en mindre sammansättning än hela nämnden är något som har gjorts tidigare när mönstringen genomförts vid flera tillfällen spridda över säsongen. Avkommevärderingen görs av hela nämnden gemensamt inför generalmönstringstillfället.

Frågestund med styrelsen
Den 24 november bjöd styrelsen in till frågestund. Ett 15-tal medlemmar slöt upp och ställde frågor om varierande ämnen. Ett ämne som återkom några gånger var om inavel, inavelskoefficient och provbetäckningar i stamboken. Styrelsen ska försöka be lämplig person skriva ett reportage till medlemstidningen om inavel för att ge en bra grund i diskussionen, och ska undersöka vidare vad de konkreta beräknade kostnaderna för en sådan funktion i webbstamboken skulle vara. Vidare diskuterades att förtydliga frågan om temperamentet till reglementet, det efterfrågades en tydlig beskrivning av hur mätning av shetlandsponny ska göras, att lyfta även utställningsponnyer på vår Facebook-sida, samt frågor om vad som händer med att resultat av betäckning skulle läggas in i webbstamboken. Även andra frågor togs upp och skickades till styrelsen för vidare arbete. Vi arbetar för att ha ytterligare digitala frågestunder med styrelsen framöver.

Medlemsseminarium – förslag från andra grenar!
Den 15 december hölls en digital föreläsning om trav för nybörjare i samarbete med Svenska Ponnytravförbundet, något som drog nästan 30 deltagare. Föreläsningen var mycket uppskattad, de som deltog fick nyttiga kunskaper för att kunna få ut sina ponnyer på travet framöver och vi fick ett intressant utbyte med travsidan. Från styrelsens sida vill vi fortsätta utveckla samarbetet med travet på olika sätt och ser detta som en god start.

Framöver har vi tänkt erbjuda fler föreläsningar och redan innan travföreläsningen kom det in förslag och önskemål om att hålla motsvarande inom både körsport och galopp! Vi jobbar för att få till detta och tar jättegärna emot fler förslag på ämnen! Maila gärna styrelsen på info@shetlandsponny.se med dina idéer.

Årets uppfödare på Riksutställningen 2019
Normalt utses bästa uppfödare på riksutställningen vilket delas ut vid årsmötet året efter. I våras ställdes årsmötet in och den här frågan föll mellan stolarna.

Med anledning av detta har nuvarande styrelse konstaterat att Årets uppfödare på Riks 2019 var Almnäs stuteri! Stort grattis till Torsten Jeppsson & Ulla Åkesson och era framgångsrika uppfödningar, däribland BIS & champion hingst Almnäs Amir RS 662 och champion ungsto Almnäs Havanna samt ytterligare 3 uppfödningar som guldbelönades på riksutställningen.

Andra nyheter
Meriter som t.ex. SUCH och BRUCH hanteras numera helt av Linda på vårt passkansli (men vid bedömning av tveksamheter hänskjuts frågan till styrelsen). Det gör att sådana meriter nu kan hanteras löpande under året när Linda inte har fullt upp med annat. Du behöver därför inte vänta med att ansöka om meriterna till slutet av året utan de kan nu hanteras året om!

Grundpropositionen och en uppdaterad checklista för att arrangera utställning är nu godkända av styrelsen och utlagda på hemsidan. Vi kommer lägga upp övriga dokument allteftersom de godkänns inför 2021, och de läggs upp gemensamt här: https://sverigesshetlandssallskap.wordpress.com/nyheter/uppdaterade-dokument-for-2021/

Det finns nu också länkar till digital anmälan till utställning igen. Flera av regionalföreningarna har egna formulär, men det går nu även att anmäla till övriga utställningar på det sättet.

Nästa styrelsemöte
Styrelsen har sitt nästa möte tisdagen den 29 december. Om du har ett förslag eller något som du önskar att styrelsen tar ställning till vid det mötet behöver det komma styrelsen tillhanda senast söndagen den 27 december (annars tas det upp vid ett senare styrelsemöte). Du skickar enklast in det till info@shetlandsponny.se.

Slutligen vill vi hälsa er alla en riktigt GOD JUL med massor av god mat och mycket ponnytid!

Vänliga hälsningar,
SSS styrelse