Stadgar

Här hittar du SSS stadgar.

Antagna vid möte på Hammarshus Kristianstad den 25 januari 1970 med ändringar godkända vid årsmöten 1983, 1984, 1993, 1994, 1998, 1999, 2003, 2004, 2011, 2012, 2016 och 2019. Dessa stadgar antogs 2019-04-28.

§ 1 NAMN och ORGANISATION
Föreningens namn är Sveriges Shetlandssällskap, SSS.
SSS är en rikstäckande ideell allmännyttig förening med säte i Skara och består förutom huvudföreningen av regionalföreningar.

§ 2 ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att främja aveln av shetlandsponnyer och dess brukbarhet i enlighet med tillämpliga delar av Förvaltningslagen och Statens jordbruksverks föreskrifter om hästdjur som används i avel och om identifiering av hästdjur samt Djurskyddsmyndighetens/Statens jordbruksverks föreskrifter om djurskyddskrav vid avelsarbete.

§ 3 VERKSAMHET
• hålla kontroll och uppsikt över i landet befintligt avelsmaterial såväl som övriga shetlandsponnyer
• föra stambok och register över shetlandsponnyer och dess ägare
• stödja organisationer och sammanslutningar som arbetar enligt föreningens ändamål
• vara medlemmar och övriga för rasen intresserade personer behjälpliga med råd och upplysningar
• upprätta och vidmakthålla kontakter med regionalföreningarna, vilka är remissinstanser till SSS
• anordna utställningar
• tillse att avelsvärderingar genomförs
• på olika sätt sprida kännedom om shetlandsponnyn
• upprätthålla kontakt och samarbete med såväl nationella som internationella organisationer och avelsföreningar
• utge information till medlemmarna
• tillse att domarutbildningar genomförs

§ 4 MEDLEMSKAP
Varje enskild person eller familj kan bli medlem genom att betala medlemsavgift till SSS, vilken fastställs av årsmötet. Föreningens medlemstidning utgår till samtliga fullbetalande medlemmar.
Efter förslag av styrelsen, och beslut av årsmötet, kan person antas som hedersmedlem, vilken befrias från erläggande av medlemsavgift.

§ 5 STYRELSELEDAMÖTER och -SUPPLEANTER
Valbara personer till styrelsen skall vara fullbetalande medlem i föreningen.
Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga behövliga befattningshavare. Inom styrelsen kan tillsättas ett arbetsutskott, AU, bestående av ordförande samt minst två ledamöter.
För att styrelsen ska vara beslutsför krävs att minst hälften av de ordinarie ledamöterna närvarar.
Föreningens styrelse skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst tre och högst fem suppleanter.

§ 6 VALPERIOD
Styrelsens ordförande väljs på ett år, övriga styrelseledamöter och suppleanter väljs, saxat val, för en tid av två år.

§ 7 REVISORER
Två revisorer jämte personliga suppleanter väljs årligen.

§ 8 VALBEREDNING
Valberedning bestående av lägst tre och högst fem ordinarie ledamöter, varav en sammankallande samt minst en suppleant väljs årligen.

§ 9 FÖRENINGENS FIRMA
Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 10 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 11 ÅRSMÖTE
Styrelsen kallar samtliga medlemmar till ordinarie årsmöte minst 30 dagar före mötet, vilket hålls under april månad.

§ 12 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Anmälan av styrelsens val av mötessekreterare
4. Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Godkännande av mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse
9. Föredragning av styrelsens räkenskaper
10. Föredragning av revisionsberättelsen
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av eventuella ersättningar
13. Val av styrelseordförande på ett år
14. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter
15. Val av ordinarie ledamöter
16. Val av suppleanter
17. Val av två revisorer jämte personliga suppleanter
18. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen
19. Val av valberedning jämte suppleant
20. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande räkenskapsår
21. Frågor som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
22. Motioner som stadgeenligt väckts av styrelsen, enskild medlem och/eller regionalförening
23. Mötets avslutande
24. Information från styrelsen och utdelning av utmärkelser

§ 13 RÖSTRÄTT
Röstberättigad till samtliga val utom frågan om ansvarsfrihet för styrelsen är medlem som är myndig på årsmötesdagen och som erlagt medlemsavgiften för innevarande år senast en månad föreårsmötesdagen. Hedersmedlem har fullständig rösträtt. För att få rösta i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen krävs att medlemsavgift för föregående år erlagts.
Vid familjemedlemskap är endast huvudmedlemmen röstberättigad. Röstning sker genom personlig närvaro eller med fullmakt. Endast en fullmakt per närvarande medlem för annan medlem som inte personligen deltar vid mötet. Val förrättas och beslut fattas genom öppen röstning, där ej sluten begärs, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som ordföranden biträder, utom vid val då lotten avgör.

§ 14 MOTIONER
Motioner skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 60 dagar före årsmötet.

§ 15 EXTRA MEDLEMSMÖTE
Kallelse till extra medlemsmöte kan utfärdas av styrelsen, revisorerna eller av medlemmarna (om minst 10 % av medlemmarna så önskar) då den/de finner det påkallat. För kallelse till extra medlemsmöte gäller samma regler som vid kallelse till årsmöte. I kallelse till extra medlemsmöte skall anges de frågor som skall behandlas.

§ 16 STADGEÄNDRING
Ändring i föreningens stadgar skall för att äga giltighet, beslutas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett ska vara årsmöte, med en majoritet av ¾ av de vid varje möte röstberättigade medlemmarna. Det fullständiga förslaget till stadgeändring skall anges i kallelse till mötena, där stadgeändring skall behandlas. Kallelse till det senare medlemsmötet får ej utfärdas innan det första har ägt rum och i denna kallelse skall anges vilket beslut det första medlemsmötet har fattat.

§ 17 UTESLUTNING
Medlem kan på förslag av SSS:s styrelse eller regionalförenings styrelse uteslutas ur föreningen, om han/hon uppsåtligen brutit mot föreningens stadgar eller annars visat sig olämplig att kvarstå i föreningen. För en sådan uteslutning erfordras att av styrelsens ledamöter minst 2/3 biträder beslutet. Medlem som beslutats uteslutas ur föreningen skall underrättas i rekommenderat brev. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän aktuell medlem fått tillfälle att yttra sig skriftligen inom 14 dagar. Beslut som fattas därefter går ej att överklaga.
Fråga om eventuellt nytt medlemskap tas upp efter särskild prövning av SSS:s styrelse, dock tidigast efter två år från beslutsdatumet.

§ 18 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
För att besluta om föreningens upplösning måste minst ¾ av föreningens röstberättigade medlemmar avge sina röster till biträdande av beslutet. Sådant beslut måste, för att äga giltighet, fattas av två på varandra följande ordinarie årsmöten med en majoritet av minst ¾ av de avgivna rösterna. Upplöses föreningen skall desstillgångar överlämnas till organisation eller sammanslutning, som arbetar för Shetlandsponnyavelns fromma och som vid nämnda årsmöten beslutats.