SUCH & Super-SUCH

Här kan du läsa om hur din häst kan bli Svensk Utställningschampion (SUCH) eller Super-Svensk Utställningschampion (Super-SUCH).

SUCH

För att erhålla meriten ska shetlandsponnyn ha uppnått följande:
• Minst tre guldmedaljer vid SSS utställningar.
• Minst två olika årtal för två av de tre tilldelade gulden i de åberopade protokollen.
• Ingen av domarna får förekomma mer än en gång i de åberopade protokollen.
• Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller tre år.
• Två av guldmedaljerna ska ha erhållits vid lägst tre års ålder.
• Två av guldmedaljerna med minst 41 poäng varav en av dessa ska ha erhållits vid lägst fyra års ålder.

En av guldmedaljerna i klar konkurrens. (Utställningskommittén förbehåller sig rätten att avgöra konkurrensgraden med hjälp av utställningsstatistik o.dyl. för de aktuella utställningarna.)

Meriten SUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har en ponny vid försäljning redan tilldelats SUCH kan ny ägare ej ansöka om SUCH för ponnyn.

SUCH-diplomet tilldelas den person som är registrerad ägare till ponnyn när ansökan görs. Denna person måste vara medlem i SSS vid ansökningstillfället. Byter ponnyn ägare innan diplomet utdelats är det den som ägde ponnyn vid ansökan som tilldelas diplomet.

Ansökan om SUCH kan endast göras för ponny för vilken man är registrerad ägare vid ansökningstillfället. Är ponnyn såld är det upp till de nya ägarna att ansöka om SUCH även om ponnyn uppnått erforderliga meriter hos tidigare ägare.

Meriten SUCH berättigar ponnyn att få värdebokstaven GI samt även motsvara minst Diplom (d.v.s. ge 30 avkommepoäng till modern) vid höjning av förälders värdebokstav.

Meriten SUCH införs i stamboken och ett diplom utdelas till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2000.

En lista på de ponnyer som erhåller titeln presenteras i tidningen Shetlandsponnyn samt på hemsidan. SUCH-diplomet skickas per post till ägare och uppfödare.

Super-SUCH

För att tilldelas titeln ska shetlandsponnyn uppfylla kriterierna i något av följande alternativ:

Alternativ 1
• Vid minst två tillfällen ha erhållit 43 poäng på SSS utställningar under olika år. Vid dessa tillfällen erhållit minst ett BIS och ett Reserv-BIS.
• Ponnyn ska vid båda dessa tillfällen ha erhållit minst 9 på typ.
• Ingen av domarna får förekomma mer än en gång i de åberopade protokollen.
• Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller tre år.

Alternativ 2
• Vid minst två tillfällen ha erhållit 43 poäng och vid minst ett tillfälle ha erhållit 42 poäng på SSS utställningar.
• Dessa utmärkelser ska ha erhållits under minst två olika år.
• Vid minst ett av dessa tillfällen ska ponnyn ha blivit BIS och vid minst ett av de andra tillfällena blivit CHAMPION.
• Ponnyn ska vid samtliga tillfällen ha erhållit minst 9 på typ.
• Ingen av domarna får förekomma mer än en gång på de åberopade protokollen.
• Meriter kan tillgodoräknas ponnyn tidigast från det år den fyller tre år.

SUPER-SUCH kan bara tilldelas samma ponny en gång. Har en ponny vid försäljning redan tilldelats Super-SUCH kan ny ägare ej ansöka om Super-SUCH för ponnyn.

Super-SUCH-diplomet tilldelas den person som är registrerad ägare till ponnyn när ansökan görs. Denna person måste vara medlem i SSS vid ansökningstillfället. Byter ponnyn ägare innan diplomet utdelats är det den som ägde ponnyn vid ansökan som tilldelas diplomet.
Ansökan om Super-SUCH kan endast göras för ponny för vilken man är registrerad ägare vid ansökningstillfället. Är ponnyn såld är det upp till de nya ägarna att ansöka om Super-SUCH även om ponnyn uppnått erforderliga meriter hos tidigare ägare.

Super-SUCH berättigar ponnyn att få värdebokstaven G1 samt även motsvara minst Diplom (samt ge 50 avkommepoäng till modern) vid höjning av förälders avelsvärdebokstav.

Meriten Super-SUCH införs i stamboken och ett diplom utdelas till ägare och uppfödare. Resultat kan tillgodoräknas ponnyn från och med år 2000.

En lista på de ponnyer som erhåller titeln presenteras i tidningen Shetlandsponnyn och på hemsidan. Super-SUCH-diplomet delas ut vid SSS årsmöte.

Ansökan om SUCH och Super-SUCH

Ansökan för SUCH och Super-SUCH görs skriftligen på avsedd blankett. Bifoga även kopia av ponnyns pass eller utdrag ur webstamboken. Övrig information hämtas från webstamboken av kansliet.

Ansökan
Ansökningsblankett för SUCH och Super-SUCH finns på sidan Blanketter.
Ansökan skickas till kansliet. Tänk på att ansökan måste vara inkommen senast den 31 december för att kunna tilldelas för innevarande år.

Frågor ställs till utställningskommittén:
Mia Zetterblom, 0736-791005.

Foton på SUCH och Super-SUCH-ponnyer kan skickas till tidningen Shetlandsponnyn för publicering. Skicka materialet direkt till redaktören Åsa Petersson på mejladressen asa_petersson@hotmail.com.